Menu

Mocko Ján

26.1.1843 Senica - 16.11.1911 Senica)

cirkevný a literárny historik

manželka - Oľga M., rod. Braxatorisová, st.dcéra Andreja Sládkoviča - národnokultúrna dejateľka

Ľudovú školu navštevoval v rodisku. R. 1855-57 študoval na gymnáziu v Modre, 1857-63 v Bratislave, 1864 v Banskej Bystrici, kde maturoval, 1864-67 teológiu v Bratislave, Rostocku a v Erlangene, 1870 vysvätený za kňaza. Po štúdiách vychovávateľ v šľachtickej rodine Marschallovcov vo Vámosmikole (MR), 1872 kaplán, 1874-76 administrátor v Starej Turej a v Čáčove, 1876-1904 farár v Čáčove, súčasne 1879-99 konsenior, 1899-1902 senior nitrianskeho seniorátu. R. 1901 ťažko ochorel, od 1904 na dôchodku v Senici.
Už ako študent musel pre národné presvedčenie odísť z bratislavského lýcea do Banskej Bystrice. V tomto duchu sa angažoval najmä koncom 19.storočia, keď maďarizácia silnela i v ev.cirkvi, najmä po synode 1891-93. Cirkevný a literárny historik, povolanie kňaza spájal so záujmami bádateľskými a literárnymi. I keď vychádzal z náboženských aspektov, jeho práce a objavy sú dôležitým prameňom pre literárnohistorický výskum starších období. Spracoval biografie viacerých predstaviteľov staršej slovenskej literatúry (T.masníka, D.Stránskeho, J.Kalinku, D.Sinapia-Horčičku). V knihe Poď za mnou ... podal obrazy J.Silvana, J.Zábojníka, M. Pavloviča, O.Živického. Objavil vzácne pamiatky z konca 16. a začiatku 17.stor. - Turolúcky a Senický kancionál. Svoje záujmy obrátil aj na čes.-moravských pobelohorských exulantov, najmä J.Tranovského a jeho kancionál Cithara Sanctorum, 1895 pripravil pre tlač jeho nové vydanie s niektorými opravami a napísal doň obšírny historický úvod. Priekopnícke dielo vykonal v štúdiu ev.náboženskej peisne, v ktorom sa usiloval o objasnenie literárnoestetických princípov duchovnej poézie 17.-18.stor. Zozbieral piesne, ktoré neboli prijaté do Tranoscia a usporiadal neanotovaný spevníček Veniec nábožných piesní ... a vydal svoje celoživotné dielo História posvätnej piesne slovenskej a história kancionálu, uverejňoval rozbory a výklady významnejších piesní, príspevky k histórii pašií a funebrála. Štúdie uverejňoval v časopisoch Cirkevné listy, Korouhev na Sionu a Slovenské pohľady. V rozprave Slovenský rukopis ... i v stati Pohľad na cirkevnú spisbu ev.Slovákov ... vysvetlil osudy spisovného jazyka Slovákov do konca 18.storočia. Editor diel st.cirk.autorov, zberateľ vzácnych kníh čs.cirk.písomníctva, ktoré sústredil a usporiadal v Tranovského knižnici a daroval ju spolku Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Zakladateľ a člen výboru spolku Tranoscius, predseda pastorálnych konferencií, 1891 účastník 6.Všeobecnej konferencie lutheránskej v Hannoveri, kde predniesol referár o ev.cirkevných pomeroch v Uhorsku.

Dielo: Krátka historia o odňatí chrámu evanj.aug.vyzn.myjavského dňa 16.aug.1731. Ružomberok 1901

Literatúra: Kuhn, L.: Buditelia v župe bratislavskej. Ba 1928, s.182; Bodický, M.: Rozpomienky a pamäti. Mt 1933, s.129, 274; Dejiny slovenskej literatúry 3. Ba 1965, s.429-430; Feldsmanová, E.: Literatúra Senice a jej najbližšieho okolia. In: Senica. Ba 1974, s.127-128; biografické články: Nár.noviny, 34, 29.1.1903, s.3 a 35, 20.8.1904, s.3; Sborník Matice slovenskej, 20, 1942, s.273-275

Pamiatky: hrob s náhrobníkom v Senici

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007