Menu

Hasiči odvolávajú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom meste nad Váhom

v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na

§ 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom a Myjava

 

od 28.6.2018, 12:00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 28.6.2018 | Aktualizácia: 4.9.2018