Harmonogram prevádzky škôl a školských zariadení do 30.6.2020

Na základe  rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 a rozhodnutia z 9. júna 2020 číslo: 2020/12614:1-A2110 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s riaditeľmi  a vzhľadom na miestne podmienky - personálne a materiálne rozhodlo o prevádzke jednotlivých škôl nasledovne:

 

1.   Materská škola:

a)      prevádzka naďalej obmedzená na 9 hodín denne od 6.30  hod.do 15.30 hod.

b)      z personálnych dôvodov (zamestnanci rizikových skupín) bude  naďalej otvorených 10 tried  v dvoch objektoch – MŠ Hurbanova 142 a MŠ Hurbanova 153

c)       z dôvodu obmedzenia prevádzky nemôžu navštevovať materskú školu všetky deti

d)      požiadavky o nastúpenie detí od 15.6.2020 je potrebné vopred konzultovať s riaditeľkou školy- prednostne umiestňujeme deti zamestnaných rodičov

e)       o počte detí, ktoré nastúpia od pondelka 15.6.2020 a o počte detí v skupinách rozhodne riaditeľka materskej školy.

 

2.   Základná umelecká škola

a)     školské vyučovanie v ZUŠ sa neobnovuje, naďalej prebieha dištančnou formou

b)    žiaci si môžu prevziať  vysvedčenia 30.6. 2020, kedy im bude umožnený vstup do budovy školy a vysvedčenia si vyzdvihnú u svojich triednych učiteľov.

 

3.   Centrum voľného času

a)     záujmová činnosť v CVČ sa  do 30.06.2020 neobnovuje

 

4.   Základná škola

a)   od 22.6.2020 sa obnovuje vyučovanie pre všetky ročníky- nástup do školy je   dobrovoľný

b)  od 22.6. do 24.6. bude vyučovanie na 2.stupni do 12.30 hod a ostatné dni do 12.00 hod. 

c)  od  15.6. 2020 sa ruší obmedzenie počtu žiakov v triedach na prvom stupni a v piatych ročníkoch - v prípade nástupu tých, čo sa doteraz nezúčastňovali vyučovania od 15.6.2020,  sa nahláste u triednych učiteliek

d)  na 1.stupni bude vyučovanie všetky dni do 11.30 hod. 

e)  z dôvodu zabezpečenia organizácie chodu školy informujte prosím vopred triedne učiteľky o tom, či vaše dieťa nastúpi na vyučovanie.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.6.2020