Menu

Bezpečnosť cestnej premávky

Projekt riešil v rámci stavby: “Stará Turá- cesta III/58121 a III/58114 návrh opatrení pri frekventovanom priechode pre chodcov v obci, v blízkosti školy“ bezpečnosť detí a ostatných chodcov v blízkosti školského zariadenia- základnej školy, umeleckej školy, centra voľného času a materskej školy, ktoré sú situované pri križovatke ciest III/58121- Ul. SNP a cesta III/58114 – Komenského ulica, lepším situovaním priechodov pre chodcov, zlepšením viditeľnosti priechodov a novým dopravným značením. Súčasťou úprav bolo i vybudovanie spomaľovacích prahov.
Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ: Hakom s.r.o., Československej armády 18, Martin.

Celková výška výdavkov: 421 314,74 SKK  (13 985,09 EUR)
Výška dotácie z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: 353 918,00 SKK (11 747,93 EUR)

Vlastné zdroje a spolufinancovanie z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 10%: 67 396,74 SKK (2 237,16 EUR) 
Začiatok realizácie projektu: 09/2008 (verejné obstarávanie)

Skončenie realizácie projektu: 11/2008
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.9.2017 | Aktualizácia: 11.9.2017