Menu

Pavlovič Gustáv - akademik

Akademik Gustáv Pavlovič
(1907 - 1990)

Gustáv Pavlovič sa narodil 22.marca 1907 v Starej Turej matke Eve, rod. Škriečkovej, nar. 5.12.1883 a otcovi Michalovi nar. 25.9.1870. Pochádzal z piatich detí (súrodenci Martin, Mária, Šimon, Michal). Oženil sa s Oľgou, rodenou Figušovou (10.9.1909 - 16.7.1995), dcérou hudobného skladateľa Viliama Figuša-Bystrého.
V rokoch 1914 - 1919 navštevoval Ľudovú školu vo svojom rodisku a tu sa i učil jeden rok za stolára v Rezbárskej škole. V roku 1920 prestúpil však do meštianskej školy a ako nadaný a veľmi usilovný žiak skončil jej štyri ročníky za dva roky. Záujem o učiteľské povolanie ho v r. 1922 ho v roku 1922 priviedol do Levíc, kde navštevoval Učiteľský ústav. Tu v školskom roku 1925/1926 maturoval s vyznamením. Štúdium mu umožnilo štipendium a kondície zámožnejším žiakom.
Túžba po nových vedomostiach ho nútila ďalej študovať, preto po skúške učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy urobil v r. 1931 odbornú skúšku pre meštianske školy.
Po diferenciálnej skúške z latinského jazyka študoval v rokoch 1936-1942 na filozofickej fakulte UK v Bratislave filozofiu a na prírodovedeckej fakulte prírodopis. Za dizertačnú prácu "Syntéza a tretia dimenzia v detskej kresbe" získal v roku 1942 akademický titul PhDr. O rok vykonal druhú skúšku a nadobudol spôsobilosť vyučovať svoje predmety na stredných školách. V rokoch 1950 - 1952 bol docentom, potom zástupcom profesora a od 1.apríla 1960 riadnym profesorom pedagogiky. V roku 1961 získal vedeckú hodnosť doktora pedagogických vied. V rokoch 1959 - 1962 bol prorektorom UK. V roku 1970 ho menovali za člena korešpondenta SAV, v roku 1972 člena korešpondenta ČSAV a v roku 1977 za akademika SAV a ČSAV. V rokoch 1973 - 1980 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV v Bratislave. Od roku 1975 bol predsedom edičnej rady SAV.
Vykonal záslužnú prácu aj ako člen predsedníctva Slovenského výboru pre vysoké školy, člen Vedeckého kolégia pre pedagogiku a psychológiu ČSAV v Prahe, člen Vedeckého kolégia pre filozofiu, sociológiu, psychológiu a pedagogiku pri SAV ...
Akademik Pavlovič dostal za svoju pedagogickú vedeckú a organizátorskú prácu viacero vysokých štátnych vyznamenaní, ako: Zaslúžilý učiteľ, Zlatá medaila UK, Medaila J.A. Komenského, Plaketa Ľudovíta štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Cenu SAV pre polarizáciu vedy, Cenu Ministerstva školstva.

Staroturanský spravodajca č. 2 - február 1998

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007