Investičné akcie mesta

  

Názov projektu

Stav

Celková výška výdavkov   

Z rozpočtu mesta   

Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložeteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej - II. etapa

zrealizovaný
(1/2009-8/2010)

885 546,37€

44 277,31€

Rekonštrukcia základnej školy na Ul. Komenského – prestavba a prístavba

zrealizovaný
(6/2009-10/2010)

2 445 783,67€

656 531,17€

Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej

zrealizovaný
(8-10/2011)

48 232,84€

48 232,84€

Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa – Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá

zrealizovaný
(9-12/2011)

54 209,69€

54 209,69€

Revitalizácia CMZ

zrealizovaný
(3-8/2011)

749 561,12€

37 478,05€

Zlepšenie služieb CR Slovensko – moravského pomedzia: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

zrealizovaný
(10/2010-6/2011)

413 071,98€

89 721,58€

Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ

zrealizovaný
(6/2011-2/2012)

668 882,93€

33 444,14€

Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej

zrealizovaný
(10/2012-5/2013)

31 983,60€

31 983,60€

Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ

zrealizovaný
(10/2012-3/2013)

228 322,80€

228 322,80€

Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264, Stará Turá

zrealizovaný
(10/2012-5/2013)

34 000,00€

34 000,00€

Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá – obj. SO 2.1. Dažďová kanalizácia zrealizovaný
(4-5/2013)
40 812,00€ 40 812,00€
Bytový dom Hlubockého č. 676/1, 14 b.j zrealizovaný
(4-12/2013)
623 466,85 € 402 250,00€
Parkovisko a spevnené plochy pri bytovom dome Hlubockého 676 zrealizovaný
(4-12/2013)
13 200,00 € 13 200,00 €
Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa zrealizovaný
(9/2013-6/2015)
198 110,75€ 14 703,40€
Stredisko triedeného zberu Stará Turá

zrealizovaný
(2013-6/2015)

559 517,66€ 33 770,51€
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá zrealizovaný
(2013)
127 850,00€ 127 850,00€
Rekonštrukcia miestnych komunikácií zrealizovaný
(10/2013)
78 725,33€ 78 725,33€
Rekonštrukcia chodníka na Nám. Dr.Schweitzera zrealizovaný
(10/2013)
10 924,41€ 10 924,41€
Multifunkčný priestor za DK Topolecká, objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha zrealizovaný
(10-12/2013)
23 778,00€ 23 788,00€
Oprava ležatej kanalizácie v pivničných priestoroch bytového domu Mýtna 595/58 zrealizovaný
(4/2014)
1 774€ 1 774€
Oprava strechy predajne Nábytok v areáli Mýtna 558/10 zrealizovaný
(5/2014)
3 717€ 3 717€
Cyklochodník „Sám s priateľmi, či rodinou na bicykloch pod Javorinou – okruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá“ zrealizovaný
(5-10/2014)
21 540,00€ 3 590,00€
Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach zrealizovaný
(7/2014-5/2015)
60 556,50€ 1 395,13€
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TÚV kotolne PK9 medzi bytovými domami Komenského 264, SNP 265 a 266 zrealizovaný
(7-9/2014)
43 081€ 43 081€
Dom špecialistov, zariadenie KOS zrealizovaný
(7/2014)
36 066€ 36 066€
Poliklinika, zariadenie KOS zrealizovaný
(8/2014)
43 081€ 43 081€
Ul. Jiráskova - spevnená plocha zrealizovaný
(9/2014)
7 000,00€ 7 000,00€
Rekonštrukcia chodníka na Ul. 8. apríla zrealizovaný
(9/2014)
19 996,60€ 19 996,60€
Plynová kotolňa v bytovom dome Dr. Úradníčka 189/2,4, 190/6 zrealizovaný
(9-10/2014)
72 432,00€ 72 432,00€
Park Ul. Mierová
zrealizovaný
(9/2014 -2016)
105 732,33€ 105 732,33€
Rekonštrukcia miestnych komunikácií zrealizovaný
(10/2014)
67 920,00€ 67 920,00€
Úprava miestnej komunikácie a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku Hurbanova zrealizovaný
(11/2014-3/2015)
17 623,00€ 17 623,00€
Výmena okien a dverí v areáli bývalých DJ Jiráskova 168/16, pavilón spoločnosti PreVaK zrealizovaný
(11-12/2014)
8 885€ 8 885€
Vybavenie 5 odborných učební UP a zariadenie do učební v Základnej škole Stará Turá zrealizovaný
(2014)
225 000,00€ 0,00€
Vybavenie učební ZŠ Stará Turá výpočtovou technikou zrealizovaný
(2014)
19 413,69€ 0,00€
Oprava garáži požiarnej zbrojnice pre umiestnenie nového požiarneho vozidla zrealizovaný
(5/2015)
3 547,00€ 3 547,00€
Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského zrealizovaný
(5-7/2015)
120 109,30€ 13 405,95€
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa zrealizovaný
(6-12/2015)
764 352,88€ 57 524,27€
Oprava bytu č. 36 bytového domu Mýtna 537/54 zrealizovaný
(7-8/2015)
1 083,00€ 1 083,00€
Oprava bytu č. 1 bytového domu Mýtna 595/58 zrealizovaný
(7-8/2015)
2 620,00€ 2 620,00€
Rekonštrukcia schodov pred Domom smútku zrealizovaný
(8/2015-2016)
30 199,62€ 30 199,62€
Výmena vodovodnej prípojky do areálu Jiráskova 168/16 zrealizovaný
(8-9/2015)
3 363,00€  3 363,00€  
Oprava spevnenej plochy pri Dome služieb

zrealizovaný
(8/2015)

6 878,00€ 6 878,00€
Výmena okien v objekte M. R. Š 380/45 – kancelárie, priestory Fitnes zrealizovaný
(8-10/2015)
7 350,00€ 7 350,00€
Demontáž murovaného komína v areáli bývalých DJ Mýtna 558/10, hospodársky pavilón zrealizovaný
(8-11/2015)
4 680,00€ 4 680,00€
Rekonštrukcia chodníka pri Pošte a spevnenej plochy pred tržnicou zrealizovaný
(9/2015)
12 908,87€ 12 908,87€
Bezbariérová úprava sociálneho zariadenia v Klube dôchodcov zrealizovaný
(9/2015)
5 894,58€ 944,58€
Napojenia zvodov dažďovej vody z budovy  Základnej umeleckej školy Stará Turá do existujúcej verejnej kanalizácie zrealizovaný
(9/2015)
2 650,82€ 2 650,82€
Oprava strechy spojovacieho krčka v areáli M. R. Š. 355/4 zrealizovaný
(10/2015)
989,00€ 989,00€
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí v kultúrnom dome Papraď zrealizovaný
(10-11/2015)
8 798,69€ 1 898,69€
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  zrealizovaný
(11/2015)
79 887,68€ 79 887,68€
Detské ihrisko v lokalite nad Chiranou zrealizovaný
(11/2015)
5 998,20€ 5 998,20€
Oporný múr za bytovým domom Hlubockého 306 zrealizovaný
(11/2015 - 10/2016)
28 016,45 € 28 016,45 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska na DK Javorina zrealizovaný
(8-12/2015)
42 264,93€ 12 264,93€
 Plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na Ul. Komenského zrealizovaný
(8/2016-10/2016)
38 476,60€ 3 476,60€
 Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na Komenského ulici zrealizovaný
(8/2016-10/2016)
35 796,00€ 796,00€
 Detské ihrisko Trávniky zrealizovaný
(10/2016)
6 904,44€ 6 904,44€
Dom kultúry

zrealizovaný
(2015-2016)

20 747,00€ 20 747,00€
Priestor pred ZUŠ zrealizovaný
(2016)
3 946,95€ 3 946,95€
Bytový dom Hlubockého č. 306/27, 15 b.j. zrealizovaný
(11/2015-10/2016)
670 417,65€ 402 257,65€
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

zrealizovaný
(10-12/2016)

92 329,16€ 92 329,16€