Samospráva

Informácie oddelenie sociálnych vecí

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov
30.1.2017

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov

Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre seniorov, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá – v Starej Turej a miestnej časti Papraď, kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách
Podpornú sociálnu službu mesto poskytuje v sociálnom šatníku občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa poskytuje bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. Sociálny šatník je v priestoroch bývalej materskej školy na ulici M. R. Štefánika č. 354, otvorený vo štvrtok od 14,00 hod. – 16,00 hod. prvý a druhý týždeň v mesiaci.


Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku
30.1.2017

Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku

Podpornú sociálnu službu mesto poskytuje v sociálnom šatníku občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa poskytuje bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. Sociálny šatník je v priestoroch bývalej materskej školy na ulici M. R. Štefánika č. 354, otvorený vo štvrtok od 14,30 hod. – 16,30 hod.


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka
30.1.2017

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka sa poskytujú v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 7/2014 – Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá. Dávka sa poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a mimoriadne liečebné výdavky.


Jednorázový príspevok pre narodené dieťa
30.1.2017

Jednorázový príspevok pre narodené dieťa

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorí majú v meste trvalý pobyt v zmysle prijatého VZN č. 9/2012.


Charitatívna pomoc
30.1.2017

Charitatívna pomoc

Občanom, ktorí sa nie vlastným pričinením dostali do mimoriadne vážneho stavu sociálnej núdze (napr. pri postihnutí živelnou pohromou, občanom s ŤZP na mimoriadne zvýšené liečebné náklady, pri úmrtí v sociálne odkázanej rodine a i.) poskytuje mesto Stará Turá sociálnu pomoc z charitatívneho účtu.


Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela
30.1.2017

Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela

V rámci tejto zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v prijatého VZN č. 2/2012 mesto poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle uvedeného VZN po splnení podmienok môže mesto občanovi poskytnúť príspevok na dopravu do a z detského domova, v ktorom je umiestnené jeho dieťa a príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove a príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove.
V zmysle zákona č. 219/1996 na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov oddelenie prejednáva správne delikty na základe oznámenia o požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok maloletými alebo mladistvými osobami. Zároveň poskytuje ÚPSVR a školám súčinnosť v prípadoch záškoláctva.


Inštitút osobitného príjemcu
30.1.2017

Inštitút osobitného príjemcu

Inštitút osobitného príjemcu upravujú právne normy, na základe ktorých vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa, dávku a príspevky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok. Oddelenie sociálnych vecí vykonáva funkciu osobitného príjemcu uvedených dávok, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana


Azylové ubytovanie
30.1.2017

Azylové ubytovanie

Mesto Stará Turá má k dispozícii azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé núdzové ubytovanie obyvateľa mesta Stará Turá, ktorý sa ocitol v akútnej krízovej situácii a nemá možnosť okamžite riešiť ubytovanie iným spôsobom. Súhlas s umiestnením občana do azylovej izby vydáva Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá po overení a posúdení situácie žiadateľa.