Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.02.2018 09.02.2018
Materiály pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2018 08.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 6. februára 2018 08.02.2018
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov (TECHNOTUR, s. r. o.) - Dom služieb SNP 260/41 07.02.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 1. februára 2018 07.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 31.1.2018 05.02.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 29.01.2018 30.01.2018
Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá - smernica č. 10/2017 – IS 30.01.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.01.2018 12.01.2018
XXXIII. zasadnutie MsZ Stará Turá 14.12.2017 -uznesenia, hlasovanie poslancov 20.12.2017
Prehľad poskytnutých športových dotácií v roku 2017 20.12.2017
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017 - S 15.12.2017
VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2017
VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 15.12.2017
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2018 - 2020 15.12.2017
VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 15.12.2017
VZN č. 7/2017 - Nar. o poskytovaní jednoraz.príspevku pre narodené dieťa 15.12.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (VI. zmena) 15.12.2017