Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 09.10.2019 16.10.2019
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 19.09.2019 07.10.2019
VZN mesta Stará Turá č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú 04.10.2019
Smernica č. 7 - 2019 Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 27.09.2019
VZN mesta Stará Turá č.6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 20.09.2019
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 20.09.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (V. zmena) 20.09.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 5. septembra 2019 17.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 09.09.2019. 16.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 10.9.2019 16.09.2019
Materiály na rokovanie VIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19.09.2019 13.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 04.09.2019 11.09.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 3.9.2019 10.09.2019
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 05.08.2019 12.08.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 31.júla 2019 02.08.2019
Materiály na rokovanie VII. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 05.08.2019 02.08.2019
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2019 16.07.2019
VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 20.6.2019 09.07.2019
Smernica č. 6-2019-Registratúrny poriadok a registratúrny plán mesta Stará Turá 08.07.2019
VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nan území mesta Stará Turá. 03.07.2019