Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.05.2019 10.05.2019
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018 07.05.2019
VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá 06.05.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017. 06.05.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.4.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 03.05.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (II. zmena) 29.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 17.4.2019 25.04.2019
Materiály k IV. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.04.2019 23.04.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 11.apríla 2019 18.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 9.4.2019 16.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 03.04.2019 11.04.2019
Kolektívna zmluva ZO SLOVES pri MsÚ Stará Turá pre rok 2019 03.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 06.03.2019 13.03.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá 12.03.2019
Zápisnica komisie výstavby a životného prostredia 1/2019 12.03.2019
Plán verejného obstarávania mesta Stará Turá na rok 2019 08.03.2019
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.2.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 04.03.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (I. zmena) 28.02.2019
Materiály k III.zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.2.2019 21.02.2019