Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Smernica č. 6-2019-Registratúrny poriadok a registratúrny plán mesta Stará Turá 08.07.2019
VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nan území mesta Stará Turá. 03.07.2019
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 26.06.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 17.6.2019 24.06.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (III. zmena) 21.06.2019
V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 6.6.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 20.06.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 10.júna 2019 19.06.2019
Materiály na rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 17.06.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 11.6.2019. 14.06.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 5.6.2019 13.06.2019
Materiály na rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva dňa 6.6.2019 04.06.2019
zápisnica z komisie výstavby a životného prostredia 05/2019 03.06.2019
zápisnica z komisie výstavby a životného prostredia 04/2019 03.06.2019
Smernica č. 4/2019 pre vysielanie Mestského rozhlasu v Starej Turej a poskytovanie SMS služby 31.05.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.05.2019 10.05.2019
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018 07.05.2019
VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá 06.05.2019
VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017. 06.05.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.4.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 03.05.2019