Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 21.06.2017 23.06.2017
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 23.06.2017
XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 6. 2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 22.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 19.6.2017 20.06.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá 19.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 13.6.2017 14.06.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 08.júna 2017 14.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.06.2017 13.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 7.6.2017 12.06.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 05.06.2017 08.06.2017
Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá (ZaD č.1 ÚPN-M) 06.06.2017
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov (TECHNOTUR, s. r. o.) - Dom služieb SNP 260/41 18.05.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.05.2017 17.05.2017
XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 11.5.2017 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 12.05.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (II. zmena) 11.05.2017
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2016 11.05.2017
XXVI.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 27.4.2017- uznesenia, hlasovanie a zápisnica 09.05.2017
VZN č. 2/2017 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 02.05.2017
VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby 02.05.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 19. apríla 2017 02.05.2017