Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (VI. zmena) 16.12.2016
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2016 05.09.2016
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2014 - 2016 16.12.2013
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2016 - 2018 04.12.2015
VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04.12.2015
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 23.06.2017
VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 13.12.2019
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 31.05.2016 23.06.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 5. septembra 2019 17.09.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 11. februára 2016 16.02.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 12. júna 2014 17.06.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 13 júla 2015 15.07.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 15. októbra 2015 16.10.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 2. septembra 2013 10.09.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 2. septembra 2015 08.09.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 21. októbra 2013 25.10.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 7. októbra 2013 10.10.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 9. septembra 2014 22.09.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 25.októbra 2018 31.10.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 14.10.2019 21.10.2019