Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 20.11.2009
XXIX. zasadnutie MsZ - 30.11.2009 - uznesenia (mimoriadne) 01.12.2009
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov - bývalá Požiarna zbrojnica Mýtna ul. 554/18 09.12.2009
Prezencia MsZ r. 2009 11.12.2009
XXX. zasadnutie MsZ - 10.12.2009 - uznesenia 11.12.2009
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2010 – 2012 11.12.2009
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2009 15.12.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 16.02.2010
Návrh Zadania územného plánu mesta Stará Turá 22.02.2010
XXXI. zasadnutie MsZ - 25.2.2010 - uznesenia 01.03.2010
VZN č. 4/1993 O technickej mape mesta Stará Turá 15.03.2010
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 22.03.2010
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2009 25.03.2010
XXXII. mimoriadne zasadnutie MsZ - 24.3.2010 - uznesenia 25.03.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STRIEKAČKA ŠKODA CAS 25 15.04.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj KOVOVÉ REGÁLE OZAP a ČISTIACI STROJ CLARK 15.04.2010
XXXIII. zasadnutie MsZ - 15.4.2010 - uznesenia 22.04.2010
Vykonanie jarnej deratizácie (17.5.-28.5.2010) 04.05.2010
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 15.06.2010
XXXIV. zasadnutie MsZ - 17.6.2010 - uznesenia 23.06.2010