Čerpanie fondov EÚ

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2004 - 2006)

Názov projektu

Stav

Požadovaná suma z fondov EÚ

Rozšírenie a modernizácia technológie na separáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu v meste Stará Turá I. etapa

zrealizovaný

396 512,84€

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2007 - 2013)

Názov projektu

Stav

Celková výška výdavkov

Oprávnené výdavky

Požadovaná suma z fondov EÚ

Zdroj financií                                  

Rekonštrukcia Základnej školy na Ul. Komenského – prestavba a prístavba zrealizovaný 2 445 783,67€ 1 895 795,93 € 1 895 795,93 Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej - II. etapa

zrealizovaný

885 546,37€

874 607,48€

850 203,18€

Ministerstvo životného prostredia SR

Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica

zrealizovaný

208 026,28€

198 126,86€

225 718,64€

Environmentálny fond, Ministerstvo životného prostredia SR

Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova

zrealizovaný

66 720,00€

51 373,41€

51 373,41€

Pôdohospodárska platobná agentúra

Revitalizácia CMZ

zrealizovaný

749 561,12€

710 396,49€

747 785,78€

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zlepšenie služieb CR Slovensko – moravského pomedzia: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina

zrealizovaný

413 071,98€

340 368,84€

668 200,63€

Min. výstavby a regionálneho rozvoja SR

Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ

zrealizovaný

668 882,93 €

634 865,08€

 668 279,03€ 

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Stredisko triedeného zberu Stará Turá

zrealizovaný

559 517,66€

559 517,66€

531 541,78€

Ministerstvo životného prostredia SR

Zníženie znečistenia ovzdušia v meste Stará Turá

neschválený

193 174,00€

 

193 174,00€

Ministerstvo životného prostredia SR

Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s.

neschválený

273 759,00€

 

260 071,05€

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa

zrealizovaný

198 110,75€

198 110,75€

188 205,07€

Slovenská inovačná a energetická agentúra

BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou

neschválený

29 000,00€

27 550,00€

29 000,00€

Environmentálny fond, Ministerstvo životného prostredia SR

Cyklochodník „Sám s priateľmi, či rodinou na bicykloch pod Javorinou – okruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá“

zrealizovaný

 21 540,00€

 17 950,17€

 17 950,17€

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach  zrealizovaný  60 556,50€  57 528,70€  60 556,50€ Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa zrealizovaný  793 456,37€  733 809,23€  745 605,28€ Ministerstvo hospodárstva SR

 

 

 

 

 

Pri každom projekte v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

85 % z celkových oprávnených výdavkov refunduje Európska únia a 10% štátny rozpočet.

Neoprávnené výdavky financuje mesto v plnej výške z vlastného rozpočtu. 
 

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2014 - 2020)

Názov projektu

Stav

Celková výška výdavkov

Oprávnené výdavky

Požadovaná suma z fondov EÚ

Zdroj financií                                  

Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

neschválený

759.115,31€

645.247,99€

714.296,78€

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozhlédni se a poznej příhraniční krajinu

neschválený 

161.839,34€

99.054,74€

147.920,59€

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá

neschválený

279.347,54€

200.000,00€

200.000,00€

Environmentálny fond

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá v hodnotení 69.295,97€ 69.295,97€ 65.831,17€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá v hodnotení 16.422,48€ 16.422,48€ 15.601,36€ Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na Hurbanovej ulici č. 128/25 v Starej Turej v hodnotení 14.388,00€ 14.388,00€ 13.668,60€ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej v hodnotení 16.673,04€ 15.728,64€ 12.014,64€ Úrad vlády Slovenskej republiky 

  

Čerpanie fondov z iných zdrojov

Názov projektu

Bol podaný v roku

Výška dotácie

Zdroj financií

 Bezpečnosť cestnej premávky

2008

11.747,92€

MDPT SR

Viacúčelové ihrisko

2008

39.832,70€

Nadácia SPP

Bežkárske trate

2011

24.402,45€

KR-MAS

Náučný chodník Drgonova – Durcovie dolina

2011

33.000,00€

KR-MAS

Rekonštrukcia pánskych a dámskych WC a výmena vstupných dverí na DK Papraď

 2014  6.900,00€ Ministrestvo financií SR

Rekonštrukcia a modernizácia DK Javorina

2015  30.000,00€ Ministrestvo financií SR  

Festival Divné veci

2016  1.500,00€ TSK

 

Neschválené projekty

Názov projektu

Bol podaný v roku

Celkové náklady na projekt

Požadovaná výška dotácie

Zdroj financií                                  

Rekonštrukcia historických pamiatok v centre mesta Stará Turá  2015 4 190,00€  3.352,00€  Nadácia SLSP
Rekonštrukcia studne 2015 1 250,00€  800,00€ grantový program Baumit pre aktívnych ľudí
Energetický audit na budovu Základná škola na Ul. Hurbanova 2015  2 500,00€  2.500,00€  nadácia pontis
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá, elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1  2016  82 612,76€  74.351,48€ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Papraď  2016  29 855,00€  13.500,00€  Ministerstvo financií SR
Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej  2016 4 190,00€  3.352,00€  Nadácia SLSP
Workoutové ihrisko v Starej Turej 2016 18 475,81€  10.092,73€  Nadácia SLSP