Samospráva

Aktivity a informácie škôl a školských zariadení

29.4.2019

Podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Hurbanova 153/62, Stará Turá oznamuje, že prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020 (zápis) sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2019.
Písomné žiadosti na prijatie detí, s ktorými sa rodičia nedostavili na zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2019.
Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast, spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa, odovzdá zákonný zástupca v budove Domu štátnej správy na I. poschodí riaditeľke materskej školy.
Tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy: www.msstaratura.sk / Zápis detí do MŠ.


PODMIENKY PRIJÍMANIA

o Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
o Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
o Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.
o Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.
o Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní).
o Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.
o Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
o Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie.

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou:

Prednostne môžu byť prijaté:
1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ
2. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Stará Turá
3. Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku
4. Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca
5. Deti zamestnaných rodičov

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ