Samospráva

Aktivity a informácie škôl a školských zariadení

29.4.2019

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Hurbanova 153/62 Stará Turá oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 2. mája 2019 do 7. mája 2019.
Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2019.

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v Dome štátnej správy na 1. poschodí vľavo, číslo dverí 218. Na zápis si prineste:
1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti)
2. Fotokópiu rodného listu dieťaťa
3. Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom

Tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy: www.msstaratura.sk / Zápis detí do MŠ.