Menu

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,Stará Turá

12. september 2017Mesto Stará Turá

Dňa 17. 08. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (skrátený názov SIEA) ako SO/RO OP KŽP. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Predmetom projektu je obnova budovy materskej školy na ulici Hurbanova 142 v Starej Turej, ktorá bola postavená v 70-tich rokoch minulého storočia. Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa budovy, zateplením strešného plášťa budovy a k tomu náležiacich klampiarskych prác, priradenie solárneho ohrevu vody, hydraulické vyregulovanie UK a TV, modernizáciu osvetlenia, vetranie a rekuperáciu a fotovoltaickú elektráreň.
Opatrenia na úsporu energie v budove sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi pričom snahou mesta je zabezpečiť tejto cieľovej skupine kvalitné a zdraviu prospešné prostredie.

Celková suma oprávnených výdavkov: 657 808,12 €
Suma neoprávnených výdavkov: 12 566,00 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 624 917,71 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 32 890,41 €

V prípade schválenia žiadosti je určený
Začiatok realizácie aktivít projektu: 04/2016
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2018

Publikované: 12.9.2017 7:44:46 | Aktualizácia: 14.9.2017 7:41:02