Menu

VZN č.2/2016 -Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá

3. marec 2016Mesto Stará Turá

Publikované: 3.3.2016 10:12:22