Menu

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá

19. jún 2017Mesto Stará Turá

Výberové konanie na funkciu

vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá

 

Mesto Stará Turá
 

vyhlasuje

 

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu

vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá so sídlom SNP 1/2
916 01 Stará Turá.

 

Povinné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Prax vo verejnej správe - najmenej 5 rokov
 • Prax v riadiacej funkcii - najmenej 3 roky
 • Spôsobilosť na právne úkony

 

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
 • Práca s počítačom (Word, Excel, Outlook, znalosť zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)

 

 Požadované doklady od uchádzačov do výberového konania:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Profesijný životopis
 • Vyplnený osobný dotazník (tlačivo možno získať na MsÚ)
 • Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti: 

Uchádzači na funkciu vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá doručia prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej: „výberové konanie EKON“

Požadované doklady zašlite poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá na sekretariát (č. dverí 205) do 10. júla 2017 najneskôr do 11.00 hod. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Predpokladaný nástup do funkcie je od 14.8.2017

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej desať dní pred výberovým konaním.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

 

V Starej Turej 19.6.2017

Ing. Anna Halinárová
   primátorka mesta

Publikované: 19.6.2017 9:00:00 | Aktualizácia: 19.6.2017 8:57:46