motive st

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá

31. marec 2017Mesto Stará Turá

Výberové konanie na funkciu

vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá

 

Mesto Stará Turá
 

vyhlasuje

 

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu

vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá so sídlom SNP 1/2
916 01 Stará Turá.

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické zameranie.
 • Prax na ekonomickom úseku minimálne 3 roky
 • Spôsobilosť na právne úkony

 

 Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Práca s počítačom (Word, Excel, Outlook, znalosť zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)

 

 Požadované doklady od uchádzačov do výberového konania:

 • Písomnú prihlášku do výberového konania
 • Štrukturovaný životopis
 • Vyplnený osobný dotazník (tlačivo možno získať na MsÚ)
 • Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti: 

Uchádzači na funkciu vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá doručia prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej: „výberové konanie EKON“

Požadované doklady zašlite poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá na sekretariát (č. dverí 205) do 24. apríla 2017 najneskôr do 11.00 hod. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Predpokladaný nástup do funkcie je od 1.5.2017 

Výberového konania sa uskutoční v stredu 26.4.2017 o 8.00 hod. v budove mestského úradu, I. poschodie, miestnosť č. 204. Uchádzači na obsadenie miesta vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu nebudú na výberové konanie osobitne písomne pozývaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.

 

V Starej Turej 30.3.2017

Ing. Anna Halinárová
   primátorka mesta