Menu

VZN č.7/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

26. august 2016Mesto Stará Turá

Publikované: 26.8.2016 12:55:42