Menu

Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého

4. september 2008Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na
ODPREDAJ

nehnuteľnosti na výstavbu bytov
Ul. Hlubockého Stará Turá

Pozemok parc. č. 440/2 - záhrada o výmere 2043 m2
Pozemok parc. č. 441 - zast. plocha o výmere 600 m2
Pozemok parc. č. 442/1 - záhrada o výmere 271 m2
Pozemok parc. č. 443/1 - zast. plocha o výmere 598 m2
Budovu súp.č. 676, postavenú na pozemku parc.č. 443/1PODMIENKY PREDAJA :
Minimálna predajná cena je 1000,- Sk/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie územného plánu zóny „HNILÍKY". V ponuke uveďte termín zahájenia a ukončenia stavby. V prípade nedodržania stanovených podmienok, nehnuteľnosti budú prevedené späť na mesto Stará Turá.

Písomné žiadosti s uvedením účelu využitia posielajte v zalepenej obálke označenej „VÝSTAVBA BYTOV" na adresu:
Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

a to najneskôr do 30.09.2008.

B l i ž š i e   i n f o r m á c i e na č. tel. 032 / 7461630.

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Publikované: 4.9.2008