Menu

Správne poplatky od 1.10.2012

9. október 2012Mesto Stará Turá


V súvislosti so schváleným zákonom č. 286/2012, ktorým sa mení zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo k zvýšeniu niektorých správnych poplatkov. Novela je v platnosti od 1. októbra 2012 a zmeny poplatkov sa dotýkajú aj občanov nášho mesta.

Prehľad najdôležitejších zmien v správnych poplatkoch (ako prvú uvádzame starú sadzbu, za lomítkom je nová sadzba):

 Stavebná činnosť - MsÚ

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 16,50€/100€
 • Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33€/33€, za  každých ďalších začatých 100 m3 0€/20€
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 66 €/750 €, za každých začatých 1000 m3 0€/250€
 • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23€/100€, bytového domu 23€/750€
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23€/30€
 • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50€/30€
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50€/16,50€, pre právnickú osobu 6,50€/200€
 •  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 49,50€/60€,  od 15 do 40 m2 49,50€/200€, nad 40 m2 49,50€/430€

 
Životné prostredie - MsÚ

 • Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a krajiny, fyzické osoby 6,50€/10€ a právnické osoby 66€/100€

 
Evidencia obyvateľstva - MsÚ

 • Potvrdenie o trvalom pobyte 3€/5€

 
Všeobecná správa – Matričný úrad Stará Turá, Obvodný úrad NMnV

 • Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí 1,50€/5€
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 0,50€/1,5€
 • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 3€/5€
 • Zmena mena alebo priezviska (ak nejde o meno maloletých detí ani o hanlivé či neosobné meno) 99,50€/100€
 • Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR 165,50€/250€
 • Výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov – kolok 3€/4€ + overenie podpisu 0,5€/1,5€
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 16,50€/25€Všetky zmeny  správnych poplatkov sú uvedené v zákone NR SR č. 286/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V časti V. Stavebná správa je potrebné si všímať položky č. 59, č. 60, č. 60a, č. 61, č. 62, č. 62a, č. 82, č. 83, č. 84, č. 85 a v časti X. Životné prostredie položky č. 160 a 162. 

Zákon č. 286/2012 uvádzame v prílohe.

 

K stiahnutiu

Publikované: 9.10.2012 16:29:25