Menu

oznámenie o doručení písomností - Tartaľ

7. november 2017MsÚ Stará Turá

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Tiborovi Tartaľovi ,   nar. 1967,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  7. novembra 2017 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 24. novembra 2017

Publikované: 7.11.2017 10:36:02