Menu

oznámenie o doručení písomnosti- Peter Ježo

17. júl 2017MsÚ Stará Turá

 

 

 

Mesto    STARÁ  TURÁ

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

  

o z n a m u j e

 

 

Petrovi Ježovi,   nar. 1985,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  17. júla 2017 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2 , prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 14.8.2017

 

 

Publikované: 17.7.2017 14:54:11