Menu

oznámenie o doručení písomností - Pavol Durec, Ábel Gorej

5. február 2018MsÚ Stará Turá

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Pavlovi Durcovi, nar. 1980

Ábelovi Gorejovi, nar. 1988

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 5. februára 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 23. februára 2018 

Publikované: 5.2.2018 11:01:40