Menu

oznámenie o doručení písomností - Janovic

13. november 2017MsÚ Stará Turá

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Mariánovi Janovicovi,   nar. 1976,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  13. novembra 2017 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 1. decembra 2017

Publikované: 13.11.2017 11:31:26