Menu

oznámenie o doručení písomností - Ivan Buno

19. december 2017MsÚ Stará Turá

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Ivanovi Bunovi

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 19. decembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 15. januára 2018

Publikované: 19.12.2017 11:09:09