Menu

oznámenie o doručení písomnosti- Hana Valová

17. júl 2017MsÚ Stará Turá


 

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e


Hane Valovej,   nar.1980,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  17.7.2017 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).           Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 27.7.2017.

 

Publikované: 17.7.2017 14:58:20