Menu

Návrh VZN č. 5/2017 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá...

8. jún 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 8.6.2017 15:40:30