Samospráva

Informácie sociálneho oddelenia

Príspevok na prepravu
1.6.2017

Príspevok na prepravu

Príspevok možno poskytnúť občanovi na prepravu po území mesta Stará Turá a jeho miestnych častí, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu, zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.


Sociálne poradenstvo
30.1.2017

Sociálne poradenstvo

Oddelenie sociálnych vecí poskytuje základné sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa naň obracajú s rôznymi požiadavkami, problémami. Pomáha im zorientovať sa pri riešení ich životných situácií prirodzených alebo krízových, nájsť vhodné riešenie ich problému a nasmerovať ich na konkrétne inštitúcie, ktoré túto pomoc poskytujú. Cieľom poradenstva je informovať, sprostredkovať alebo zabezpečiť konkrétnu formu sociálnej pomoci či sociálnej služby podľa výberu občana.


Sociálne služby
30.1.2017

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2016-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby oddelenie:
- vykonáva posudkovú činnosť a rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) a v zariadeniach pre seniorov,
- poskytuje opatrovateľskú službu, donášku obedov, odľahčovaciu službu a sociálne služby v ZOS Stará Turá,
- poskytuje podporné služby v dennom centre (klub dôchodcov),
- zabezpečuje poskytovanie iných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.


Posudková činnosť
30.1.2017

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby. Oddelenie sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a vydá rozhodnutie.


Terénna opatrovateľská služba
30.1.2017

Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri stravovaní, obliekaní, nákup potravín, bežné upratovanie, kontakt so spoločenským a kultúrnym prostredím, sprievod k lekárovi, výber liekov a iné). Túto službu vykonávajú terénne opatrovateľky v domácnosti klientov v pracovných dňoch. V rámci opatrovateľskej služby je podľa požiadavky odkázaných občanov zabezpečovaný rozvoz obedov.


Odľahčovacia služba
30.1.2017

Odľahčovacia služba

Táto služba sa poskytuje občanovi, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) odkázanú na pomoc podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to počas obdobia (najdlhšie 30 dní v kal. roku), v ktorom občan, ktorý opatruje, toto opatrovanie nemôže vykonávať.


Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá
30.1.2017

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Stará Turá

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. ZOS Stará Turá má kapacitu 13 miest a do ZOS môže byť umiestnený aj občan z inej obce/mesta. V zariadení sa poskytuje pomoc pri stravovaní, hygiene, obliekaní, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a dohľade, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.


Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov
30.1.2017

Podporné sociálne služby v Dennom centre seniorov

Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre seniorov, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá – v Starej Turej a miestnej časti Papraď, kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách
Podpornú sociálnu službu mesto poskytuje v sociálnom šatníku občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa poskytuje bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. Sociálny šatník je v priestoroch bývalej materskej školy na ulici M. R. Štefánika č. 354, otvorený vo štvrtok od 14,00 hod. – 16,00 hod. prvý a druhý týždeň v mesiaci.


Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku
30.1.2017

Podporné sociálne služby v Sociálnom šatníku

Podpornú sociálnu službu mesto poskytuje v sociálnom šatníku občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa poskytuje bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. Sociálny šatník je v priestoroch bývalej materskej školy na ulici M. R. Štefánika č. 354, otvorený vo štvrtok od 14,00 hod. – 16,00 hod.


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka
30.1.2017

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka sa poskytujú v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 7/2014 – Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá. Dávka sa poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a mimoriadne liečebné výdavky.