Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.01.2018 12.01.2018
XXXIII. zasadnutie MsZ Stará Turá 14.12.2017 -uznesenia, hlasovanie poslancov 20.12.2017
VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2017
VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 15.12.2017
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2018 - 2020 15.12.2017
VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 15.12.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (VI. zmena) 15.12.2017
VZN č. 7/2017 - Nar. o poskytovaní jednoraz.príspevku pre narodené dieťa 15.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.12.2017 15.12.2017
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2017 15.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8.12.2017 12.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 5. decembra 2017 08.12.2017
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 08.12.2017
Materiály pre XXXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14.12.2017 07.12.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 30.novembra 2017 06.12.2017
Zápis z rokovania komisie ZPOZ 23.11.2017 01.12.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu, územného plánu a dopravy, konanej dňa 27. 11.2017 30.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.11.2017 21.11.2017