Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.7.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 28.07.2015
VIII. zasadnutie MsZ - 29.11.2007 03.12.2007
VIII. zasadnutie MsZ - 4.7.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 08.07.2011
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky (ľa) materskej školy 28.10.2009
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Starej Turej 17.05.2013
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov - bývalá Požiarna zbrojnica Mýtna ul. 554/18 09.12.2009
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 10.10.2008
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 20.11.2009
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 22.03.2010
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 15.06.2010
Vykonanie jarnej deratizácie (17.5.-28.5.2010) 04.05.2010
Výročná členská schôdza združenia Športové kluby mesta 18.12.2013
VZN č. 1/2013 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá 25.02.2013
VZN č. 1/2014 - Nar. o organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Stará Turá 21.02.2014
VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá 24.04.2015
VZN č. 1/2016-Nar. O obecných bytoch 26.02.2016
VZN č. 1/2017-Nar.ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta 28.04.2017
VZN č. 14/2012- Nar. o symboloch mesta Stará Turá a ich používaní 27.06.2012
VZN č. 15/2012 – Nar. povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou v meste Stará Turá 10.07.2012
VZN č. 16/2012 -Nar. o podmienkach držania psov 29.10.2012